Bank internetowy


» KREDYT GOTÓWKOWY MULTIBANK

 • Jeden z najniżej oprocentowanych kredytów odnawialnych na rynku juz od 11,50%
 • Udzielany na 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia umowy, bez konieczności wcześniejszej spłaty
 • Wysokość ustalana indywidualnie, możesz otrzymać nawet dziewięciokrotność średnich miesięcznych wpływów na rachunek
 • Przyznany limit kredytowy powiększy dostępne saldo na Twoim MultiKoncie
 • Oprocentowana jest tylko wykorzystana część kredytu
 • Przedłużenie następuje automatycznie, o ile nie wydacie innych dyspozycji
WYPEŁNIJ WNIOSEKKto może otrzymać kredyt odnawialny w MultiBanku?

Warunki przyznania

 • jedyny warunek to regularne wpływy na rachunek
 • nie są wymagane zaświadczenia o zarobkach z zakładu pracy i inne dokumenty
 • może zostać przyznany podczas otwarcia MultiKonta jeśli przedstawisz historię rachunku z innego banku (tzn. jeśli otworzysz MultiKonto w drodze przeniesienia rachunku)
 • w innym wypadku już po 3 miesiącach regularnych wpłat na MultiKonto możesz się ubiegać się o kredyt odnawialny

Podstawą zabezpieczenia kredytu odnawialnego są stałe miesięczne wpływy na rachunek. Jeżeli jesteś studentem i nie posiadasz własnych dochodów, zamiast historii rachunku i oświadczenia o dochodach możesz przedstawić poręczenie osoby trzeciej.

Jaką kwotę kredytu mogę uzyskać?

Maksymalna kwota kredytu, jaki można uzyskać w MultiBanku, zależy od okresu posiadanego MultiKonta oraz jego rodzaju. Czyli, jeżeli jesteś posiadaczem MultiKonta my lub MultiKonta Aquarius, możesz otrzymać wyższe limity i to znacznie szybciej niż w przypadku innych MultiKont. Limit przyznanego kredytu jest wielkrotnością Twoich miesięcznych zasileń MultiKonta.

Okres posiadania MultiKonta MultiKonto jestem MultiKonto ja
od 3 do 6 m-cy 1 - krotność 2 - krotność
od 6 do 12 m-cy 2 - krotność 4 - krotność
pow. 12 m-cy 3 - krotność 6 - krotność


Okres posiadania MultiKonta MultiKonto my MultiKonto Aquarius
od 3 do 5 m-cy 2 - krotność 3 - krotność
od 5 do 9 m-cy 5 - krotność 6 - krotność
pow. 9 m-cy 7 - krotność 9 - krotność

Jak złożyć wniosek o przyznanie kredytu odnawialnego?

Możesz złożyć wniosek o kredyt odnawialny przez Internet.

WYPEŁNIJ WNIOSEK

Po otrzymaniu kompletu dokumentów MultiBank podejmie decyzje najszybciej jak to możliwe, a nasz pracownik powiadomi Cię telefonicznie o wyniku i ustali sposób podpisania umowy kredytowej (w placówce lub u kuriera).Regulamin

Regulamin udzielania odnawialnego kredytu konsumpcyjnego dla Posiadaczy MultiKonta


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Regulamin określa warunki udzielania przez MultiBank odnawialnego kredytu konsumpcyjnego dla Posiadaczy MultiKonta.
 2. W sprawach nie uregulowanych w Umowie kredytu i „Regulaminie udzielania odnawialnego kredytu konsumpcyjnego dla Posiadaczy MultiKonta” mają zastosowanie postanowienia „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych MultiKonto w MultiBanku” i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§2

Pojęcia użyte w Regulaminie mają takie samo znaczenie, jak pojęcia określone w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych MultiKonto w MultiBanku, dodatkowo definiuje się następujące pojęcia:
 1. Agent - Przedstawiciel banku upoważniony do działania w jego imieniu,
 2. Kredyt - Odnawialny kredyt konsumpcyjny przeznaczony dla Posiadaczy MultiKonta, którego spłata w całości lub w części powoduje, iż odnawia się on do wysokości określonej w Umowie kredytu i może być wielokrotnie wykorzystywany w całości lub częściach w terminie do 12 miesięcy,
 3. Kredytobiorca - Posiadacz (Współposiadacze) MultiKonta, z którym MultiBank zawarł Umowę odnawialnego kredytu konsumpcyjnego,
 4. systematyczne wpłaty
  1. przed udzieleniem Kredytu - Wpłaty środków pieniężnych na MultiKonto dokonywane, co najmniej raz w miesiącu kalendarzowym, jeśli Wnioskodawca posiada rachunek MultiKonto od 3 do 6 miesięcy,
   Oraz
   Wpłaty środków pieniężnych na MultiKonto dokonywane, co najmniej raz na kwartał, jeśli Wnioskodawca posiada rachunek MultiKonto powyżej 6 miesięcy.
  2. po udzieleniu kredytu - Wpłaty środków pieniężnych na MultiKonto dokonywane, co najmniej raz w miesiącu kalendarzowym, przy czym suma wszystkich wpłat w miesiącu nie może być niższa od wysokości wpłaty zadeklarowanej we wniosku o udzielenie Kredytu.
 5. Umowa lub Umowa kredytowa - Umowa odnawialnego kredytu konsumpcyjnego dla Posiadaczy MultiKonta,
 6. Wnioskodawca - Posiadacz (Współposiadacze) MultiKonta, który złożył wniosek o udzielenie Kredytu.
 7. zdolność kredytowa - Zdolność do spłaty Kredytu wraz z odsetkami w umówionych terminach.

II. WARUNKI UDZIELENIA KREDYTU

§3

Kredyt może zostać udzielony, jeżeli Wnioskodawca spełnia następujące warunki:
 1. posiada MultiKonto od minimum 3 miesięcy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3 i ust.5;
 2. w badanym okresie nie spowodował przekroczenia salda dostępnego rachunku,
 3. na MultiKonto dokonywane są systematyczne wpłaty z jednego z poniżej wskazanych tytułów :
  1. wynagrodzenie za pracę,
  2. świadczenia emerytalne lub rentowe,
  3. dochody uzyskiwane z prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania wolnego zawodu,
  4. stypendium,
  5. inne regularne wpłaty gotówkowe.
 4. złoży prawidłowo wypełniony wniosek o udzielenie Kredytu,
 5. przedstawi dodatkowe dokumenty wskazane przez Bank.
§4

MultiBank może odstąpić od wymogu spełniania przez Wnioskodawcę warunku przewidzianego w § 3 ust. 1,2 i 3.

§5
 1. Wniosek o udzielenie Kredytu można złożyć w następujący sposób:
  1. osobiście w placówce MultiBanku,
  2. telefonicznie za pośrednictwem multilinii,
  3. za pośrednictwem sieci Internet,
  4. za pośrednictwem Agenta.
 2. W przypadku gdy rachunek MultiKonto jest rachunkiem wspólnym, wniosek o Kredyt może złożyć każdy ze Współposiadaczy. Umowa zawierana jest z wszystkimi Współposiadaczami.
 3. Współposiadacze ponoszą solidarną odpowiedzialność za spłatę Kredytu.
 4. W przypadku odmowy udzielenia Kredytu MultiBank zwraca Wnioskodawcy dokumenty stanowiące podstawę rozpatrzenia wniosku kredytowego, pozostawiając sobie kserokopie tych dokumentów, które stanowiły podstawę podjęcia negatywnej decyzji.
§6

Fakt zadłużenia z tytułu kredytów w MultiBanku lub innym Banku nie wyklucza możliwości ubiegania się o Kredyt.

§7

MultiBank zastrzega sobie prawo wskazania dodatkowych warunków, od spełnienia których uzależnia przyznanie Kredytu.

III. ZABEZPIECZENIA

§8

Podstawowe zabezpieczenie Kredytu stanowią stałe wpływy na rachunek Kredytobiorcy lub jego stan majątkowy.

§9
 1. Prawnym zabezpieczeniem Kredytu jest weksel własny Kredytobiorcy.
 2. MultiBank może podjąć decyzję o przyjęciu innego, ogólnie stosowanego zabezpieczenia.
§10

MultiBank może zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty Kredytu.

IV. WYSOKOŚĆ KREDYTU I JEGO WYKORZYSTANIE

§11
 1. Wysokość Kredytu ustalana jest indywidualnie i uzależniona od:
  1. wysokości średnich miesięcznych wpłat na MultiKonto,
  2. wysokości zadeklarowanych miesięcznych wpłat na MultiKonto;
  3. długości okresu posiadania MultiKonta,
  4. zdolności kredytowej Posiadacza (Posiadaczy) MultiKonta.
 2. Wysokość Kredytu nie może przekroczyć maksymalnej wysokości ustalonej przez MultiBank, która podawana jest do wiadomości w placówkach MultiBanku, za pośrednictwem multilinii oraz na stronach internetowych MultiBanku.
 3. Do okresu posiadania MultiKonta może być zaliczony okres posiadania rachunku, o charakterze oszczędnościowo - rozliczeniowym, prowadzonego w innym Banku. W tym celu, Wnioskodawca przedstawia historię wskazanego rachunku za okres, co najmniej ostatnich 6 miesięcy, oraz składa oświadczenie, że:
  1. nie będzie ubiegał się o linię kredytową we wskazanym rachunku - jeśli wcześniej nie korzystał z linii, lub
  2. wypowie umowę umożliwiającą korzystanie z linii kredytowej we wskazanym rachunku - jeśli korzysta z linii.
 4. MultiBank uzależni postawienie Kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy od przedstawienia potwierdzenia wypowiedzenia umowy umożliwiającej korzystanie z linii kredytowej we wskazanym rachunku.
§12
 1. Na wniosek Kredytobiorcy, MultiBank może podwyższyć wysokość Kredytu określoną w Umowie.
 2. Podwyższenie wysokości Kredytu wymaga podpisania Aneksu do Umowy.
§13
 1. Umowa Kredytu zawierana jest na czas określony, na 12 miesięcy.
 2. Udzielenie Kredytu oznacza, że każda spłata całości lub części Kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą kwotę i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności Umowy.
 3. Wykorzystanie Kredytu następuje w formie gotówkowej (w postaci wypłat w kasie MultiBanku lub w bankomacie) i bezgotówkowej (poprzez dokonywanie płatności za pomocą kart bankowych funkcjonujących w powiązaniu z rachunkiem MultiKonto lub na podstawie polecenia przelewu na dowolny rachunek bankowy).
§14

Posiadacz (Współposiadacze) MultiKonta, któremu MultiBank udzielił Kredytu nie może dokonywać wypłat przekraczających środki pieniężne przechowywane na MultiKoncie, powiększone o środki pozostałe do wykorzystania z tytułu przyznanego Kredytu.

§15

MultiBank monitoruje wysokość wpłat środków pieniężnych na MultiKonto.

V. ZAWARCIE UMOWY I POSTAWIENIE KREDYTU DO DYSPOZYCJI

§16

Po zawarciu Umowy Kredytu i dopełnieniu przez Kredytobiorcę warunków wskazanych w treści Umowy, Kredyt jest stawiany do dyspozycji.

§17

W przypadku odstąpienia Kredytobiorcy od Umowy w przypadkach i na warunkach określonych w Umowie MultiBank zwraca poniesione przez Kredytobiorcę koszty udzielanego kredytu, z wyjątkiem opłaty przygotowawczej oraz pobranych opłat związanych z ustanowieniem zabezpieczenia.

VI. SPŁATA KREDYTU

§18
 1. Spłata Kredytu powinna nastąpić w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia postawienia Kredytu do dyspozycji, z zastrzeżeniem § 19 ust.1.
 2. Spłata zobowiązań z tytułu wykorzystanego Kredytu następuje bez odrębnej dyspozycji Posiadacza rachunku z pierwszych wpływów, pomniejszonych o kwoty egzekwowane na mocy prawomocnych tytułów wykonawczych.
§19
 1. Kredytobiorca może wykorzystywać Kredyt przez kolejne okresy 12 miesięczne bez konieczności spłaty oraz podpisywania Aneksów. Umowa jest automatycznie przedłużana o kolejne 12 miesięcy, przy zachowaniu dotychczasowej wysokości Kredytu, pod warunkiem należytego wykonywania obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności dokonywania systematycznych wpłat na MultiKonto, w wysokości nie mniejszej niż zadeklarowanej we wniosku o udzielenie Kredytu.
 2. Kredytobiorca może zrezygnować z odnowienia Kredytu na następny okres 12 m-cy, Umowa nie zostanie automatycznie przedłużona, jeśli Kredytobiorca powiadomi o zamiarze rezygnacji MultiBank, pisemnie lub telefonicznie, nie później niż 7 dni przed upływem terminu spłaty Kredytu.
 3. Jeżeli Kredytobiorca nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 1 lub nie wyraża zgody na odnowienie Kredytu na następny okres, powinien spłacić Kredyt w terminie określonym w Umowie.
VII. OPROCENTOWANIE, OPŁATY I PROWIZJE

§20
 1. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej określonej w uchwale Zarządu BRE Banku SA, obowiązującej w dniu zawarcia Umowy.
  Stopa procentowa Kredytu może ulegać zmianom w okresie trwania Umowy na warunkach określonych w Umowie. Zmiana stopy procentowej zgodnie z tymi warunkami nie stanowi zmiany Umowy.
 2. O każdej zmianie oprocentowania MultiBank zawiadamia Kredytobiorcę i Poręczycieli na piśmie. Informacja na temat obowiązującego oprocentowania Kredytu podawana będzie również do wiadomości w placówkach, na stronach internetowych MultiBanku oraz za pośrednictwem multilinii.
§21

Odsetki są obliczane miesięcznie od wykorzystanej części Kredytu. Pobierane są w terminie uzgodnionym w Umowie, bezpośrednio z rachunku bez oddzielnej dyspozycji Posiadacza MultiKonta.

§22
 1. W przypadku niespłacenia Kredytu w umówionym terminie MultiBank naliczać będzie odsetki w wysokości określonej w Tabeli Oprocentowania dla należności przeterminowanych.
 2. W przypadku nienależytego wypełniania przez Kredytobiorcę obowiązków wynikających z Umowy, a szczególności braku systematycznych wpłat środków pieniężnych na MultiKonto, MultiBank może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30 - dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia doręczenia wypowiedzenia.
 3. Po upływie okresu wypowiedzenia niespłacona część Kredytu staje się wymagalna.
§23
 1. Za wykonanie czynności związane z udzieleniem i obsługą Kredytu MultiBank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych MultiBanku wprowadzaną Zarządzeniem Prezesa Zarządu BRE Banku SA podawaną do wiadomości poprzez jej opublikowanie w placówkach MultiBanku oraz zamieszczenie na stronach internetowych. Kredytobiorca otrzymuje aktualnie obowiązującą Taryfę najpóźniej w dacie zawarcia Umowy kredytowej. Zmiana wysokości opłat i prowizji może nastąpić na zasadach określonych w Umowie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§24
 1. Kredytobiorca zobowiązany jest do rzetelnego i zgodnego z prawdą informowania MultiBanku o:
  1. zmianach danych i informacji przekazanych MultiBankowi;
  2. okolicznościach mogących mieć wpływ na jego sytuację prawną i finansową,
 2. Doręczenia przesłane na adres wskazany przez Kredytobiorcę są skuteczne z upływem 14 dni od ich wysłania, niezależnie od tego, czy korespondencja została podjęta.
§25

Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron na zasadach określonych w jej treści.

§26

Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą:
 1. upływu terminu jej wypowiedzenia,
 2. upływu terminu wypowiedzenia Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego,
 3. powzięcia przez Bank wiarygodnej informacji o śmierci Kredytobiorcy.
§27

Szczegółowe warunki kredytowania zawarte są w Umowie.

§28

Niniejszy Regulamin - zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego i art. 109 Prawa bankowego ma charakter wiążący.

WYPEŁNIJ WNIOSEK